Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Μελέτες HACCP - ISO

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική νομοθεσία (ΕΚ 852/204, ΚΥΑ 15523/ΦΕΚ 1187/Β’/31.8.2006,Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012) οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως:

 • βιομηχανίες και συσκευαστήρια τροφίμων
 • τυροκομεία, οινοποιεία
 • αρτοποιεία και πρατήρια άρτου
 • εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία, ψητοπωλεία
 • ζαχαροπλαστεία, αλυσίδες μαζικής εστίασης

πρέπει να εφαρμόζουν και να διατηρούν ένα σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στις Αρχές του HACCP μέσω του οποίου μπορούν να τεκμηριώνουν στις αρμόδιες αρχές αλλά και τους πελάτες τους ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το προϊόν τους να είναι ασφαλές.

Η πιστοποίηση του συστήματος αυτοελέγχου, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, γίνεται με βάση τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα (ISO 2000 : 2005, BRC, IFS)με τα οποία επιβεβαιώνεται από έναν Φορέα Πιστοποίησης, ότι η επιχείρηση εκπληρώνει τόσο τις αρχές HACCP όσο και επιπλέον προδιαγραφές που προβλέπονται από τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Τα οφέλη της πιστοποίησης για μια επιχείρηση τροφίμων είναι πολλαπλά:

 • Αποδεικνύεται η εφαρμογή των σωστών πρακτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή.
 • Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων.
 • Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
 • Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 • Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.
 • Αποτελεί απαίτηση των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων
 • Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Στην "AGROADVICE" αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα:

Συστήματα HACCP

 • επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών της επιχείρησής σας με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και σημείων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης υποδομών και πρακτικών
 • εκπόνηση Μελέτης HACCP ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας, με τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής, την ανάλυση κινδύνων, τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου και τον καθορισμό τρόπου παρακολούθησής τους
 • οργάνωση των απαραίτητων Φακέλων Υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών-απεντομώσεων και καθαρισμών)
 • σύνταξη Αρχείων Εφαρμογής, για την υγιεινή του προσωπικού, τις πρακτικές ορθής υγιεινής (GMP) και την εφαρμογή του συστήματος
 • εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις του HACCP
 • παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του συστήματος HACCP

Συστήματα κατά ISO 22000:2005

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ΣΔΑΤ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, όπου γίνεται συγκερασμός των αρχών του HACCP με τα προαπαιτούμενα προγράμματα
 • Διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος και την προετοιμασία για την εξωτερική επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης

Στην εταιρεία μας δίνουμε χαρακτήρα στα συστήματα που αναπτύσσουμε ανάλογα με την επιχείρηση και επιτυγχάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς να υποβάλλουμε την επιχείρηση σε περιττά έξοδα.