Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Μυοκτονία

Μυοκτονία καλείται το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από τρωκτικά(ποντίκια ,αρουραίοι).

Τα τρωκτικά δημιουργούν προβλήματα και κυρίως αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς:

-Δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλλά λόγω της περιέργειας τους δοκιμάζουν τα πάντα και καταστρέφουν ποιοτικά το προιόν.

-μπορεί να είναι φορείς σημαντικών ασθενειών(όπως πανούκλα, εξανθηματικός τύφος, αιμορραγικός ίκτερος) και μικροβίων(όπως η σαλμονέλλα)

-μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανά και με τα ούρα τους

-προκαλούν ζημιά σε αποθηκευμένα υλικά και κτίρια

Η παρουσία τους γίνεται γνωστή από:

 • τα κόπρανα
 • τις τρύπες που φτιάνουν
 • τα ροκανισμένα ξύλα
 • τα κατεστραμμένα υλικά και ζημιές στα κτίρια.
 • τις λιπαρές σκοτεινόχρωμες αλλοιώσεις κατά μήκος δοκαριών ή σωλήνων.

Οι πιθανές επιπτώσεις από την παρουσία τους είναι:

 • Προβλήματα υγείας ενίοτε πολύ σοβαρά
 • Φθορές στα κτίρια
 • Επιμόλυνση αγαθών και τροφίμων
 • Απώλεια της εμπιστοσύνης πελατών και εργαζομένων.
 • Ισχυρό πλήγμα στην καλή φήμη της επιχείρησης σε θέματα υγείας και υγιεινής.
 • Νομικό παράπτωμα και πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πρόληψη και την σωστή καταπολέμηση των τρωκτικών εφαρμόζοντας ειδικευμένα προγράμματα μυοκτονίας.

Σε κάθε περίπτωση προσβολής από τρωκτικά και αφού πρώτα γίνει μελέτη του χώρου προσβολής έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία διέλευσης των τρωκτικών, γίνεται:

 • εγκατάσταση δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία τα οποία περιέχουν ειδικά τρωκτικοκτόνα σκευάσματα. Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας
 • Τοποθέτηση άλλου τύπου παγίδων (π.χ. με κόλλα)σε περιορισμένο χώρο ή εκεί όπου δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών σκευασμάτων(π.χ. χώροι παρασκευής τροφίμων)

Οι εφαρμογές γίνονται σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.99356/20-9-2011 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία μας.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε επέμβασης παρέχεται στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό εργασιών.