Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΕΣΠΑ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει σημαντικά ποσοστά ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από επιχειρήσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και αφορούν τους περισσότερους από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου μπορεί να υπαχθεί μια επιχείρηση υφιστάμενη ή νέα αρκεί να μην ελέγχεται από το δημόσιο, να έχει την νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και να τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας από το χρόνο έναρξης της επένδυσης.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι:

  • Επιχορήγηση
  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Τα επενδυτικά σχέδια για να ενισχυθούν πρέπει να αφορούν:

  • τη δημιουργία νέας μονάδας
  • την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
  • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
  • τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο είναι:

  • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
  • Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβές συμβούλων

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και από το Νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ.

Στην "AGROADVICE" αναλαμβάνουμε την κατάρτιση των Επιχειρηματικών Σχεδίων και τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης για την υπαγωγή της επένδυσής σας στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας του από την έγκριση της επενδυτικής πρότασης έως την επιτυχή υλοποίησης της.