Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Βιολογική Κτηνοτροφία

ΔΡΑΣΗ 1.2: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

 • Η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρα) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα
 • Η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτατική και ημισταυλισμένη

  • βοοτροφία
  • αιγοπροβατοτροφία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον:

   • Εντάσσονται στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής τηρώντας το σύνολο των όρων και διαδικασιών στον Καν. 2092/01 όπως ισχύει και εφαρμόζεται.
   • Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και να προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση του Οργανισμού για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91
   • Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής κτηνοτροφίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91.

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για πυκνότητα βόσκησης 1 ΜΜΖ/Ηα

Ποσά σε ΕΥΡΩ/ΜΜΖ και Ha/ετησίως

Κατηγορία ζώου Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής
Αιγοπρόβατα 180 151
Βοοειδή με αναπαραγωγική κατεύθυνση 339 273
Βοοειδή με κρεοπαραγωγική κατεύθυνση 166 166