Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Βιολογική Γεωργία

ΔΡΑΣΗ 1.1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

  • Η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρα) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα
  • Η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον:

  • Εντάσσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τον Καν. 2092/01 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν.
  • Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και να προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση του Οργανισμού για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91
  • Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
  • Στια αροτραίες καλλιέργειες θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης του αγροτεμαχίου τουλάχιστον μια φορά την περίοδο προσαρμογής.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Με βάση μεθοδολογικές προσεγγίσεις το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες καλλιέργειες έχει ως ακολούθως:

Καλλιέργεια Με περίοδο προσαρμογής (€/ha ή €/10 στρ.) Χωρίς περίοδο προσαρμογής (€/ha ή €/10 στρ.)
Ελαιοκομία 756 415
Αμπελοειδή 900 900
Αραβόσιτος αρδευόμενος (για ζωοτροφή) 600 600
Μηδική αρδευόμενη 600 425
Βαμβάκι αρδευόμενο 534 525
Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες 320 247
Κτηνοτροφικά φυτά και λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου 360 288
Αρωματικά φυτά 320 247
Κρόκος 900 900