Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού οχήματος

Κατά την γνώμη μας, ένας σωστός επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει και τα ανάλογα μηχανήματα. Στην περίπτωση του επαγγελματία μελισσοκόμου, ένα μελισσοκομικό φορτηγό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση της μελισσοκομικής του επιχείρησης.

 

bee truck

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να αποκτήσει κάποιος κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης, άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, ανάλογα με το μικτό βάρος του οχήματος.

Ποιο συγκεκριμένα:

O κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 15 τόνων,πρέπει:

α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου από 5ετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης o οποίος ασχολείται με τη μελισσοκομία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.

β) να κατέχει πάνω από 400 μελισσοσμήνη και

γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός, δηλαδή:

• να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του

• να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του

• να είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α) και

• να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

(ΚΥΑ 200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους»)

Ο κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 12 τόνων μικτού βάρους, πρέπει:

α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου από 3ετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης.

β) να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και

γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός, δηλαδή:

• να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 50% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του

• να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του

• να είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α) και

• να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

(ΚΥΑ 8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ 404/Β/2006) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισσοκόμους»)

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.