Σύμβουλοι Ανάπτυξης Υπαίθρου

Κανελλίδης - Μαρούτα ΟΕ

Με 14.000 ευρώ στήριξη γίνεται ένταξη και για τους µικρούς αγρότες

«Πακέτο» µε την πρόσκληση των Νέων Γεωργών µετά το καλοκαίρι αναµένεται να προκηρυχτεί και το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυσης των µικρών εκµεταλλεύσεων», που θα αφορά όσους δεν θα πιάσουν το τζίρο των 8.000 ευρώ βάσει ΟΣ∆Ε 2016, αλλά θα θεωρηθούν βιώσιµοι σύµφωνα µε το επενδυτικό τους σχεδίο.

neoi agrotes

Φάκελο ένταξης θα µπορούν να υποβάλλουν µόνο όσοι αρχηγοί εκµετάλλευσης δραστηριοποιούνται σε µικρές κοινότητες κάτω των 5.000 κατοίκων, µε το πριµ να ορίζεται χωρίς «σκαλοπάτια» στα 14.000 ευρώ, το οποία θα λαµβάνει ο δικαιούχος σε δύο δόσεις.

Η τυπική απόδοση (χονδρικά ο τζίρος) για να µπορεί να ενταχθεί κάποιος στο Μέτρο κυµαίνεται από τα 5.000 έως τα 7.999 ευρώ, και θα πρέπει να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη δυναµικότητα αυτή µέσα στην τετραετία.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων, το Μέτρο αυτό προγραµµατίζεται να είναι το µοναδικό που θα ανοίξει εντός του έτους, από τις δράσεις που δεν είχαν προκηρυχτεί στα πλαίσια του «Μπαλτατζή».

 

Όροι επιλεξιµότητας


Αναλυτικότερα για να µπορέσει να ενταχθεί στο Μέτρο ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να τηρεί τις εξής προϋποθέσεις: 

  • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκµεταλλεύσεων.
  • Η γεωργική εκµετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση µε 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ . Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣ∆Ε κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
  • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρµογής του υποµέτρου και η γεωργική εκµετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας (δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης)

Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιµοι ως δικαιούχοι: νοµικά πρόσωπα, δηµόσιοι φορείς , δικαιούχοι υποµέτρων 6.1 και 6.2 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση µη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» περιόδου 2007-2013 ή 2000-2006, οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήµα (και νόµιµος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέτρα του Προγράµµατος 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηµατικό σχέδιο.

Προτεραιότητα βάσει βαθµολογίας


Βαθµούς ώστε να εγκριθεί ο φάκελός τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έδωσαν στη δηµοσιότητα οι διαχειριστικές αρχές συγκεντρώνουν όσοι διαθέτουν ιδιόκτητο χωράφι, έχουν οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000 ευρώ και κάνουν τζίρο από 6.500 έως 8.000 ευρώ. Παράλληλα έµφαση θα δοθεί σε νέους ηλικίας έως 35 ετών, γυναίκες και σε όσους δραστηριοποιούνται στην βιολογική παραγωγή.

πηγή : Agronews